๑. พุทธระเบียบการไหว้ในธรรมกาลยุคขาว และการอันเชิญพุทธประทีป๒. พุทธระเบียบการถวายผลไม้ และอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์