@ตำราเพิ่มเติมไฟล์ .pdf @ เข็มและการใช้เข็ม @ การใช้การฝังเข็มในเวชปฏิบัติ @ แหล่งข้อมูลอ้างอิง @ผู้เรียบเรียง


จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ