@ กลับหน้าแรก / วิถีจิต-พุทธระเบียบ / ประวัติพระพุทธเจ้า  / เบื้องหลังความอร่อย  / ปริศนาธรรม "เจ"  / มหัตภัยพิบัติล้างโลก  /

จงตื่น

TO BE ALERT.

บทนำ

 
INTRODUCTION
        ชีวิตของเราประกอบด้วย กายสังขาร และจิตญาน ซึ่งกายสังขารของเรานั้นประกอบด้วยธาตุทั้ง 4  คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เน่าเปื่อยบุบสลายไม่ยั่งยืน ดังนั้น คนเราเมื่อเกิดมาจึงต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากมากมายทั้งกายและใจ อันได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความไม่สมหวัง การพลัดพลาก โกรธแค้น เกลียดชิงชัง เหล่านี้เป็นต้น.  


        ชีวิตของเรา เปรียบดังอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งทุกข์ ต้องล่องลอยเวียนว่าย วนเวียนตายเกิดไม่จบสิ้น มีแต่เพียงการได้รับธรรมะ และการศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญ (  การควบคุม กาย วาจา ใจ ให้ทำสิ่งที่ดี คิดดี ทำดี พูดดี ลดเลิกอบายมุข กิเลสตัณหา ) เท่านั้น ที่จะทำให้เราได้เกิดสติปัญญา รู้แจ้ง เข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิต อันจะนำพาเรา ให้พันภัยแห่งความทุกข์ และการเวียนว่ายตายเกิด.  

        ความสุขในโลกโลกีย์นั้น ล้วนแต่เป็นความสุขจอมปลอมชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวร การศึกษาธรรมะจะทำให้เรา เข้าถึงความสุขอันนิรันดร.  

        สุขหรือทุกข์ ล้วนขึ้นอยู่กับจิตใจของเรา การศึกษาธรรมะ ทำให้เรา สามารถค้นพบจิตเดิมแท้ของตัวเราเอง.  
 
          Our life are consists of "Body" and "Soul". Our body are consists of 4 elements (earth, water, air, fire) that are very easy to decayed. "Soul" is to control our body and its qualifications become eternally. So, our life must face with many misery and suffering ( such as birth, old, illness, death ) Suffering are happined from disappointment, To be separated, To beraged, etc.
        

            Our life looks like we are swimming in the suffering sea. We are in the cycle of death and birth, Receiving and cultivating Tao are only the way to stop this cycle, Tao brings us wisdom and enlighten. Tao also helps us safe and can escape from this suffering sea.


         Happiness, Easy and comfort happen in very short periods ant not stay with us forever. This happiness is not real. Receiving and cultivating Tao can bring us eternally life and it is real.


         Happiness and suffering both depend on our mind. Receiving and cultivating Tao can make us discover our trueself that we make it lose for a very long time ago.
 
       อักษรจีน ของคำว่า "   " ( ขู่ ) แปลว่า ความทุกข์ คนเราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ อยู่บนใบหน้า ... ใช่หรือไม่?        ด้วยจิตเดิมแท้ของเรา สถิต ณ แดนนิพพาน มีสถานะเป็นดังพุทธจิตต่อมาดวงจิตนี้ ได้จุติลงมายังโลกใบนี้ นับเป็นเวลานานแสนนาน นับหมื่นๆ ปี ( 60,000 กว่าปี ) จิตอันบริสุทธิ์ได้ถูกฝุ่นละออง ของกิเลสตัณหาปกคลุม เกิดความหลงและยึดติดในโลกโลกีย์ จึงเวียนว่ายตายเกิดลืมหนทางที่จะกลับบ้านเดิมแดนนิพานไปสิ้น ใช้ชีวิตอยู่ในวังวน ดิ้นรนทำมาหากินแก่งแย่ง ยึดมั่นในความสุขจอมปลอม อบายมุขต่างๆ ไม่รู้ถูก รู้ผิด. 
 
          Now, please try to look at this Chinese letter    that means "Suffering" or "Misery"

          We were born together with the suffering or misery ... RIGHT OR WRONG ?

           Because our true spirit comes from heavenly above ( Nirvanaland ) and our spirits are the same as Buddha spirits. We came to this earth for 60,000 up years before. Our Buddha spirits were covered by the dust of lust and desire. We lost our way home because we still needed to live here, to have our family and working searching for money etc. So, we forgot to return.


 

 

        ด้วยการรับธรรมะและศึกษาวิถีอนุตตรธรรมนี้สามารถ ที่จะช่วยฟื้นฟูจิตเดิมแท้ของเรา ให้กลับคืนสู่พุทธจิต ทำให้เราก้าวพ้นโลกีย์วิสัย สามารถกลับคืนสู่บ้านเดิมแดนนิพพาน หลุดพ้นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริง.


        ชีวิตคนเราสั้นนัก เราต้องมองเรื่องการเกิดและตายให้เข้าใจอย่างแท้จริง คนเรานั้นมักประมาทในการดำรงชีวิต ให้ความจำเป็น ทางโลกโลกีย์มากกว่าทางธรรม เพราะชีวิตคนเราสั้น เมื่อรู้สึกตัว ส่วนมากก็สายเกินไปแล้ว ดังนั้น เราจึงควรรีบเร่งศึกษาธรรมะเสียแต่บัดนี้ เพื่อความไม่ประมาทสำหรับชีวิตหน้าของเราเอง เราต้องกำจัดภัยร้าย แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ให้หมดสิ้นไป ด้วยการรับธรรมะและศึกษา ปฏิบัติบำเพ็ญอย่างตั้งใจ.


       (  หากตอนนี้เรายังเป็นวัยรุ่น คงเคยได้ยินเพื่อนพูดว่า เรื่องธรรมะ เป็นเรื่องของคนวัยชรา คนเฒ่าคนแก่ แต่จริงแล้วเป็นการเข้าใจผิด เพราะการตายไม่ได้เลือกว่า คนแก่ หรือวัยชราเท่านั้นต้องตาย เราไม่มีทางรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา หรือ ที่เขาพูดกันว่า "โรงศพไม่ได้มีไว้ใส่เฉพาะคนแก่เท่านั้น" วัยรุ่นเป็นวัยที่โชคดี เพราะมีโอกาสบำเพ็ญได้มากกว่า คนวัยชรา นะ .. รีบก่อนจะสายเกินไป )
 
          Receiving, studying and cultivating Toa are only the way that we can restore our Buddha spirits. Tao also helps us find our true self after we make it lose and can break down the cycle of death and birth.

        

            LIFE IS TOO SHORT, WE MUST REALLY UNDERSTAND ABOUT THE CYCLE OF DEATH AND BIRTH.


        Human usually careless in their lives. They concentrated only in their material world, not in the real truth. Because our life is too short so we must hurry to study about the truth. We must not be careless for our next lives. We must eliminate our "Suffering" or "Misery" and stop our cycle of death and birth by receiving Tao.

        ONLY RECEIVING TAO AND SINCERITY IN STUDYING AND CULTIVATING CAN STOP THIS CYCLE.

 

" ฉันมาจากใหน และฉันจะไปทางใหน "

" Where I come from and Where will I GO? "

" รับธรรมะ เพื่อกลับสู่จิตเดิมแท้ "

" Receiving Tao for find mind "

สารบัญ / Content :

คำนำ


@ วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อต้องการให้ประโยชน์และสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแก่ปุถุชนทั่วไป (ธรรมะ) ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด เชื้อชาติใด และขอขอบคุณ สื่อที่มา หนังสือ "Tao's invitation" มา ณ. ที่นี้ด้วย. Webmaster http://www.seekhuahin.com