@Edit Data Customer By Admin

" แก้ไขข้อมูล id : 887 Ems.No EU279957096TH J&T.No Kerry.No ***
ชื่อผู้รับ อาชา ปณ.ปลายทาง ลาดหญ้า กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190 "
วัน/เดือน/ปี เวลา Ems.No J&T.No Kerry.No ชื่อ ปณ.ปลายทาง รหัสไปรษณีย์ สีพื้นตาราง





for Ems.no *@* รหัสสี สำหรับพื้นตารางสีอ่อน "#E9E9E9" *@* รหัสสีสำหรับ พื้นตารางสีเข้ม "#DADADA"
for J&T.no *@* รหัสสีสำหรับ พื้นตารางสีอ่อน "#EEFFDD" *@* รหัสสี สำหรับพื้นตารางสีเข้ม "#D2F9C8"
for Kerry.no *@* รหัสสีสำหรับ พื้นตารางสีอ่อน "#FFDBB7" *@* รหัสสี สำหรับพื้นตารางสีเข้ม "#FFC58A"