@Edit Data Customer By Admin

" แก้ไขข้อมูล id : 1447 Ems.No ********* Kerry.No RCKW000021612 : ชื่อผู้รับ พัชรพร ปณ.ปลายทาง ประเวศ กทม รหัสไปรษณีย์ 10250 "
วัน/เดือน/ปี เวลา Ems.No Kerry.No ชื่อ ปณ.ปลายทาง รหัสไปรษณีย์ สีพื้นตาราง

*@* รหัสสีสำหรับ พื้นตารางสีเข้ม "#DADADA" *@* รหัสสี สำหรับพื้นตารางสีอ่อน "#E9E9E9"