@Edit Data Customer By Admin

" แก้ไขข้อมูล id : 1439 Ems.No ********* Kerry.No RCKW000021470 : ชื่อผู้รับ อ้อยใจ ปณ.ปลายทาง บางละมุง ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 "
วัน/เดือน/ปี เวลา Ems.No Kerry.No ชื่อ ปณ.ปลายทาง รหัสไปรษณีย์ สีพื้นตาราง

*@* รหัสสีสำหรับ พื้นตารางสีเข้ม "#DADADA" *@* รหัสสี สำหรับพื้นตารางสีอ่อน "#E9E9E9"