จุดประสงค์ของการสื่อข้อมูลเวปหน้านี้มิใช่เพื่อให้เกิดความกลัว แต่เพื่อเป็นอุธาหรณ์ มิให้เกิดความประมาทในการดำรงชีวิตต่อไป !!

มหันตภัยพิบัติโลก / @ข้อมูลและตัวอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก
" ไม่มีชีวิตใดๆ เลย ที่เกิดมาบนโลกนี้ ไม่เคยเป็น พ่อ แม่ พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือ เครือญาติอย่างอื่นๆ แก่กัน ... "
ข้อความบทหนึ่งใน ลังกาวตารสูตร ของ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า.


สงคราม เป็นส่วนหนึ่ง !! จากจิตใจที่หยาบช้าของบุคคลไม่กี่คน ที่หลงลืมจิตเดิมที่บริสุทธิ์ จิตเมตตา
ลุ่มหลงกิเลส ตัณหา อารมณ์7 อวิชาเข้าครอบงำ จนทำลายมนุษย์โลกด้วยกันได้ ..
ยังมีโอกาสถึงแม้จะสั้น ที่ท่านทั้งหลายจะกำจัดกิเลส ตัณหา อวิชาในตน กลับสู่จิตแท้บริสุทธิ์ เดิมได้ ..

ขอพวกเราช่วยกันสำนึก หยุดสร้างบาป สร้างเวร สร้างกรรม หยุดทำลายชีวิตด้วยกันเอง
ยกระดับจิตใจให้พ้นอวิชากิเลส กลับสู่ระดับจิตเดิม สามารถทำให้มหัตภัยโลกเบาบางได้ มันเป็นลูกโซ่ถึงกันได้ ไม่เชื่อท่านลองทำดูก่อน ..