@Last day to update : ( 20/07/2562 )

" เปิดช่องทางการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้เขียน "

เลือกการสั่งซื้อทางไลน์ (id: hutch-zen) ทางโทร. 085 291 2508
หรือส่งข้อความสั่งซื้อ ( inbox ) ทางเพจหนังสือ https://www.facebook.com/MoneyBook.Macrame/
" โดยชำระผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารนี้ "
free counter